สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
เงินเพิ่มสำหรับข้าราชการซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ (พ.ข.ต.)

เงินเพิ่มสำหรับข้าราชการซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ (พ.ข.ต.)

แนวทางการปฏิบัติ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เอกสารประกอบการเบิกจ่าย
  ผู้มีสิทธิ
   1. อัครราชทูต ให้ได้รับตามอัตราที่ ก.พ. กำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง   ดังนี้
      1.1 ได้รับ พ.ข.ต. ตั้งแต่เข้ารับหน้าที่จนถึงวันพ้นจากหน้าที่
และระหว่างส่งมอบงานไม่เกิน 15 วันนับแต่วันที่พ้นจากหน้าที่
หากได้รับอนุมัติจาก รมต.เจ้าสังกัดได้รับรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 30 วัน
     1.2 กรณีลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว หรือลาพักผ่อนอยู่ในประเทศที่ประจำการให้ได้รับ พ.ข.ต. ตามที่ได้รับอยู่ หากระหว่างการลาได้เดินทางออกนอกประเทศที่ประจำการ ให้ได้รับ พ.ข.ต. ไม่เกินปีละ 30 วันทำการนับแต่วันที่ผู้นั้นเดินทางออกจากประเทศที่ประจำการ กรณีลาอื่น ๆ นอกจากนี้ไม่ให้ได้รับ พ.ข.ต.
  2. คู่สมรส ร้อยละ 30 ของเงิน พ.ข.ต. ดังนี้
      2.1 ต้องไม่ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากทางราชการ
      2.2 การเดินทางออกนอกประเทศเป็นครั้งคราว
           1) ไม่เกิน 90 วัน ให้ได้รับ พ.ข.ต. เต็มปี
           2) หากออกนอกประเทศเกินกว่า 90 แต่ไม่เกิน 180 วัน ให้ได้รับ พ.ข.ต. วันที่อยู่จริง รวมกับวันที่ออกนอกประเทศไม่เกิน 90 วัน
           3) หากออกนอกประเทศเกินกว่า 180 วัน ไม่ได้รับ พ.ข.ต. ตลอดทั้งปี
  3. บุตร อัตราคนละร้อยละ 5 ของเงิน พ.ข.ต. ดังนี้
      3.1 บุตร ไม่เกิน 3 คน (ยังไม่เคยสมรส ไม่ได้ประกอบอาชีพ และยังไม่บรรลุนิติภาวะ หากบรรลุนิติภาวะขณะศึกษาอยู่ไม่เกินปริญญาตรีครั้งแรก ให้ได้ พ.ข.ต. ต่อไป แต่ไม่เกินอายุ 25 ปีบริบูรณ์)
      3.2 การเดินทางออกนอกประเทศประจำการ เหมือนคู่สมรส ตามข้อ 1.2.2
 1. ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงิน พ.ข.ต. พ.ศ. 2555 
 2. หนังสือ ก.พ. ที่ นร1012.2 /262 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2558 เรื่อง การปรับปรุงอัตรา พ.ข.ต. 
 3. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว 94 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงิน พ.ข.ต. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ข้อ 6 และข้อ 7
 4. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. 2555
 1. หลักฐานการจ่ายเงินให้อัครราชทูต
 2. แบบรายงานการเข้ารับหน้าที่ในต่างประเทศ (แบบ 6031) เฉพาะเดือนที่เข้ารับหน้าที่
 3. แบบทะเบียนคุมการเดินทางออกนอกประเทศที่ข้าราชการประจำการ (แบบ 6032)