สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
การตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบภายใน

ประเด็น
คำอธิบาย
พรบ./คำสั่ง/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
   เป้าหมายของการตรวจสอบการดำเนินงานและการบริหารงานของสำนัก    การตรวจสอบการดำเนินงานและการบริหารงานของสำนักมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารงานของสำนัก (หน่วยรับตรวจ) ส่งผลต่อการดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงทำให้ทราบปัญหา ข้อจำกัด และอุปสรรคในการดำเนินงาน และสามารถปรับปรุง/พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  - หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
 - หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ 16 (1.2) และ ข้อ 18 (1) - (5)