สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับข้าราชการ สศค.

ประเด็น
คำอธิบาย
พรบ./คำสั่ง/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  การรายงานข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์    ข้าราชการที่ต้องรายงานการถือครองและซื้อขายหลักทรัพย์
ตามระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ฯ มีดังนี้
    1. ข้าราชการส่วนระบบสถาบันการเงิน สำนักนโยบายการเงินและสถาบันการเงิน รายงานหลักทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
    2. ข้าราชการส่วนนโยบายพัฒนาตลาดทุน สำนักนโยบายการออมและการลงทุน รายงานหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์
    3. ข้าราชการส่วนนโยบายการประกันภัย สำนักนโยบายระบบ
การคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน รายงานหลักทรัพย์
ของธุรกิจประกันภัย
    4. ข้าราชการสำนักนโยบายภาษี รายงานหลักทรัพย์ทั้งหมด คือ
หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทรับอนุญาตในตลาดหลักทรัพย์ของบริษัท
จดทะเบียน หรือบริษัทรับอนุญาตในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รวมถึงตราสารอนุพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกับหลักทรัพย์นั้น
    5. ข้าราชการอื่นในสำนักอื่นที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในส่วนและสำนักและผู้มีหน้าที่กำกับดูแลข้าราชการตาม ข้อ 1 - 4 ในตำแหน่งผู้อำนวยการ ที่ปรึกษาฯ รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสำนักและผู้เชี่ยวชาญ
 - ระเบียบสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
ข้าราชการ พ.ศ. 2556