สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
คณะกรรมการร่าง TOR

คณะกรรมการร่าง TOR

ประเด็น
คำอธิบาย
พรบ./คำสั่ง/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการร่าง TOR   คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง (ร่าง TOR) ยังคงมีหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องในการพิจารณาว่าสมควรปรับปรุงแก้ไขร่าง TOR หากกรณีมีผู้แสดงความคิดเห็น แม้ว่าตามคำสั่งคณะกรรมการร่าง TOR จะหมดสิ้นระยะเวลาแล้วโดยอาจไม่ต้องขยายระยะเวลาดำเนินการออกไป  -  ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(ข้อ 47)