สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็น
คำอธิบาย
พรบ./คำสั่ง/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
   การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง     การจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง และบริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท งานจ้างที่ปรึกษา วงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท มีการจำกัดจำนวนที่ปรึกษา และมีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 5,000,000 บาทงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ที่มีวงเงินงบประมาณก่อสร้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 5,000,000 บาท    กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560
   การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องทำข้อตกลงเป็นหนังสือ    การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท ไม่ต้องทำข้อตกลงเป็นหนังสือแต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้าง
   การจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ตรวจรับ
พัสดุ
   การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท