สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็น
คำอธิบาย
พรบ./คำสั่ง/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
   ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง    ใช้กับกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 10,000 บาท ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุไปก่อน แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบ พร้อมด้วยหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐภายใน 5 วันทำการถัดไป เป็นเห็นชอบแล้วให้ถือว่ารายงานขอความเห็นชอบเป็นหลักฐานในการตรวจรับโดยอนุโลม (เช่น ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จ ค่าพานพุ่ม ค่าหรีด พวงมาลา ค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา ค่าของขวัญให้ชาวต่างประเทศ/ให้หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ/เยื่ยมชม/แสดงความยินดีเทศการต่างๆ ค่าโล่ ค่าใช้จ่ายในการประดับตกแต่ง ค่าวัสดุ ค่ารับรอง ค่าน้ำดื่ม ฯลฯ)  - หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ
   ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ไม่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ    ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะ ค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตของผู้เดินทางไปราชการ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ ค่าสาธารณูปโภค ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ
   การจัดซื้อวัสดุสำหรับป้องกันโรคระบาด COVID 19    ในการจัดซื้อวัสดุสำหรับป้องกันโรคระบาด COVID 19 สามารถดำเนินการได้ โดยถือเป็นการดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ โดยอาจระบุเหตุผลประกอบเพื่อให้การดำเนินการมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560