สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ประเด็น
คำอธิบาย
พรบ./คำสั่ง/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
   การเช่ารถตู้ ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง     ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือต้องดำเนินการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง และตรวจรับพัสดุ และ
ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
(ไม่เกิน100,000 บาท) จะไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้
แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น
 - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 96 วรรค 3
 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 - กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 (ข้อ 1, 4)
   การซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เกิน 10,000 ลิตร กรณีไม่มีภาชนะ ที่ใช้สำหรับเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง  - ให้เจ้าหน้าที่ทำรายงานขอซื้อ โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ตามวงเงินที่ไม่ต้องทำข้อตกลงเป็นหนังสือ โดยมีการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ
 - กรณีให้เครดิตแก่หน่วยงานรัฐ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เป็นผู้ลงนามสั่งจ่ายน้ำมัน และให้ผู้จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเขียนข้อความทำนองเดียวกัน ในใบบันทึกรายการขาย (sales slip) ว่า "ได้รับมอบน้ำมันเชื้อเพลิงตามรายการข้างต้นไว้ครบถ้วนถูกต้องแล้ว" และลงชื่อกำกับ เป็นหลักฐานการตรวจรับพัสดุ
 - กรณีไม่ให้เครดิตแก่หน่วยงานรัฐ ให้ขอใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี พร้อมเขียนข้อความทำนองเดียวกันว่า "ได้รับมอบน้ำมันเชื้อเพลิงตามรายการข้างต้นไว้ครบถ้วนถูกต้องแล้ว" และลงชื่อกำกับ เป็นหลักฐานการตรวจรับพัสดุ
 - หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ
 - หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 179 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติใ
นการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ (ข้อ 2.1.1)
   การซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เกิน 10,000 ลิตร กรณีมีภาชนะที่ใช้สำหรับเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง  - ให้เจ้าหน้าที่ทำรายงานขอซื้อ โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
 - กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ไม่ต้องทำข้อตกลงเป็นหนังสือก็ได้ แต่ให้มีการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ- กรณีมีการทำสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้พิจารณากรณีมีการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันเชื้อเพลิง
- บัตร Fleet Card ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ
 - หนังสือกระทรวงการคลังด่วนมาก ที่ กค 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ
 - หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 179 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ (ข้อ 2.1.2)
   การควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง  - การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละครั้งให้เจ้าหน้าที่บันทึกรายการในทะเบียนคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามแบบที่กำหนด
- หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้กำกับดูแลให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทุก 3 เดือน
 - หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 179 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ (ข้อ 2.1.2 (3))