สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ

การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประเด็น
คำอธิบาย
พรบ./คำสั่ง/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
   การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ทำตามแบบสัญญา     หน่วยงานของรัฐอาจจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ทำตามแบบสัญญาตามมาตรา 93 ในกรณีดังนี้
    1) การจัดซื้อจัดจ้าง
       - โดยวิธีคัดเลือก กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน
       - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรณีซื้อจ้างพัสดุที่มีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท กรณีจำเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน และกรณีพัสดุที่ขายทอดตลาด
     2) การจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานของรัฐ
     3) กรณีที่คู่สัญญาส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายใน 5 วัน
ทำการ
     4) กรณีการเช่าซึ่งผู้เช่าไม่ต้องเสียเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่า
     5) กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด คือ
       5.1) จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
            - กรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างมีคุณลักษณะเฉพาะ
            - กรณีพัสดุที่ใช้ในราชการลับ
            - กรณีงานจ้างซ่อมพัสดุที่ต้องถอดตรวจ เช่น
ซ่อมเครื่องจักร
       5.2) จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
            - กรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการ
รายเดียว
            - กรณีพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมหรือต่อเนื่อง
            - กรณีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยฉุกเฉิน
 - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 96
 - กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560
 - ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561