สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
การเผยแพร่สาระสำคัญ

การเผยแพร่สาระสำคัญ

ประเด็น
คำอธิบาย
พรบ./คำสั่ง/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
   สาระสำคัญตามแผนการจัดซื้อ
จัดจ้าง
    การเผยแพร่ข้อมูลที่มีสาระสำคัญตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ เลขที่สัญญา ชื่อโครงการ
จำนวนเงิน จำนวนงวด ระยะเวลาดำเนินการ และชื่อผู้รับจ้าง/ผู้ขาย
 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
พ.ศ. 2560 หมวดที่ 1 ส่วนที่ 5
การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   สาระสำคัญตามสัญญาที่ลงนามแล้ว     การเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง วันที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงและเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้าง    หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 62 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP
    ข้อสรุปสาระสำคัญแห่งสัญญาเป็น
ภาษาไทย  
    ข้อสรุปสาระสำคัญแห่งสัญญาเป็นภาษาไทย ในกรณีต้องทำสัญญา/ข้อตกลง หรือใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/เช่า เป็นภาษาต่างประเทศในเรื่องดังต่อไปนี้
    1) ซื่อสัญญาหรือข้อตกลง
    2) ข้อตกลงซื้อ/จ้าง
    3) วงเงินที่ซื้อหรือจ้างและการชำระเงิน
    4) กำหนดการส่งมอบ/ระยะเวลาของสัญญา
    5) ค่าปรับ (ถ้ามี)
    6) หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา (ถ้ามี)
    7) การรับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)
    8) การบอกเลิกสัญญา
    9) การระงับข้อพิพาท (ถ้ามี)
    10) สิทธิและหน้าที่ระหว่างคู่สัญญา"
 - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 93 วรรค 4
 - ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2560
เรื่อง ข้อสรุปสาระสาคัญแห่งสัญญาเป็นภาษาไทย ในกรณีต้องทำสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ