สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
การเสนอความเห็นของ สศค. เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตามกฎหมายที