หลังเกษียณอายุจากการรับราชการ เราควรมีระดับปริมาณเงินออมเท่าใด จึงจะเพียงพอต่อการดำรงชีพขั้นพื้นฐาน
หลังเกษียณอายุจากการรับราชการ เราควรมีระดับปริมาณเงินออมเท่าใด จึงจะเพียงพอต่อการดำรงชีพขั้นพื้นฐาน

ตอบ   ตามมาตรฐานสากล รายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีพขั้นพื้นฐานหลังเกษียณอายุ จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 50 � 60 ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย