ผลดีของการปฏิรูประบบบำเหน็จบำนาญ โดยการจัดตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ
ผลดีของการปฏิรูประบบบำเหน็จบำนาญ โดยการจัดตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ

ตอบ   การจัดตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ จะก่อให้เกิด
          1. ทำให้แรงงานในระบบมีรายได้ที่เพียงพอหลังเกษียณประมาณ 50% ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย
          2. กองทุนมีความยั่งยืนทางการเงินในระยะยาว
          3. ขอบเขตครอบคลุมถึงแรงงานในระบบทั้งหมด
          4. เป็นการส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจ ต้องการเพิ่มปริมาณเงินออม
          5. เป็นการส่งเสริมความอยู่ดีมีสุขของประชาชน