คำถาม 1. ดุลยภาพการเงิน การออม และการลงทุน มีความหมายอย่างไร และมีความสำคัญอย่างใดในทางเศรษฐกิจ
คำถาม 1. ดุลยภาพการเงิน การออม และการลงทุน มีความหมายอย่างไร และมีความสำคัญอย่างใดในทางเศรษฐกิจ

ตอบ   ดุลยภาพการเงิน การออม และการลงทุน คือ ความสมดุลระหว่างความต้องการใช้เงิน (Demand side) กับ เงินที่มี (Supply side) โดยความแตกต่างระหว่างความต้องการใช้เงิน (Demand side) กับเงินที่มี (Supply side) เรียกว่า ช่องว่างระหว่างการออมและการลงทุนในกรณีช่องว่างระหว่างการออมและการลงทุนติดลบก็จะเกิดภาวะการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเช่นในอดีต นั่นคือ เกิดภาวะการณ์ที่ประเทศของเรามีการซื้อสินค้าและบริการ รวมทั้งการบริจาคให้กับต่างประเทศเป็นจำนวนมากกว่าที่ขายสินค้าและบริการ รวมทั้งการรับบริจาคจากต่างประเทศ แสดงนัยว่าเรามีการใช้จ่ายเกินตัว ทำให้มีหนี้สินสุทธิกับต่างประเทศเพิ่มขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงภาวะการณ์ ที่เงินออมในประเทศมีไม่เพียงพอกับความต้องการในการลงทุนของประเทศ ทำให้ต้องพึ่งพาเงินออมจากต่างประเทศเข้ามาชดเชยส่วนที่ขาดหายไปของการลงทุนทั้งหมด