คำถาม 3. โครงการเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าโครงการแผนกลยุทธ์และการดำเนินการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กั
คำถาม 3. โครงการเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าโครงการแผนกลยุทธ์และการดำเนินการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับภาคการเงินภายใต้ ASEM Trust Fund II มีความเป็นมาและวัตถุประสงค์อย่างไร ?

ตอบ   ความเป็นมากระทรวงการคลังได้ลงนามในข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าภายใต้กองทุน ASEM II ผ่านธนาคารโลกเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2546 วงเงิน 990,000 เหรียญสหรัฐ เพื่อดำเนินโครงการแผนกลยุทธ์และการดำเนินการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับภาคการเงิน (Strategy and Implementation of a Competitive Financial Sector in Thailand : TF 052385) โดยมีหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรภายใต้เงินช่วยเหลือดังกล่าวจำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมการประกันภัย และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และมีโครงการทั้งสิ้นรวม 10 โครงการ โดย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (กลุ่มงานโครงการความช่วยเหลือทางวิชาการจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศ : TACIG) เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการโครงการในภาพรวมและพิจารณาเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือฯ

วัตถุประสงค์ของโครงการฯ คือ
1) เสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างการกำกับดูแลและวินัยทางการตลาดของสถาบันการเงิน
   - เสริมสร้างสมรรถนะการกำกับดูแลสถาบันการเงิน
   - จัดวางรูปแบบการประกันเงินฝากโดยจำกัดและจัดตั้งสถาบันประกันเงินฝาก
   - แผนการปฏิรูปสถาบันการเงิน (Financial Sector Blueprint)
2) คิดค้นนวัตกรรมเครื่องมือทางการเงิน
   - เสริมสร้างความรู้แก่นักลงทุน
   - พัฒนาตราสารอนุพันธ์ในตลาดตราสารหนี้
3) จัดทำกรอบมาตรการจัดหา และให้บริการการเงินระดับรากหญ้า (Micro Finance)