คำถาม 2. จนถึงปัจจุบันกลุ่มงานโครงการความช่วยเหลือทางวิชาการจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศรับผิดชอบบร
คำถาม 2. จนถึงปัจจุบันกลุ่มงานโครงการความช่วยเหลือทางวิชาการจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศรับผิดชอบบริหารเงินกู้ (Loan) และเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่า (Grant) ทั้งหมดกี่โครงการ มีโครงการอะไรบ้าง ?

ตอบ   กลุ่มงานโครงการความช่วยเหลือฯ รับผิดชอบบริหารเงินกู้ (Loan) 2 โครงการ และเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่า (Grant) 1 โครงการ ดังนี้

       1. โครงการเงินกู้ธนาคารโลกเพื่อช่วยเหลือจัดการด้านเศรษฐกิจ (Economic Management Assistance Loan : EMAL 4288-TH) วงเงินกู้ 15 ล้านเหรียญสหรัฐ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ฟื้นจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโดยเร็วและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป โดยแบ่งงานออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ (1) การเสริมสร้างความสามารถของภาครัฐในการจัดการด้านเศรษฐกิจ (2) การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ (3) การเพิ่มสมรรถนะในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม และ (4) การประสานงานและดำเนินงานโครงการ โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดสรรเงินกู้ให้หน่วยงานต่างๆ 14 หน่วยงาน (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง กรมธนารักษ์ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ การรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานคณะพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกรมศุลกากร) เพื่อดำเนินงานโครงการรวม 67 โครงการ ขณะนี้การดำเนินงานโครงการเสร็จสิ้นแล้ว

       2. โครงการเงินกู้ธนาคารโลกเพื่อเตรียมการปรับโครงสร้าง ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาของระบบการเงิน (Financial Sector Implementation Assistance Loan : FSIAL 4233-TH)วงเงินกู้ 15 ล้านเหรียญสหรัฐ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของภาคสถาบันการเงิน ปรับปรุงโครงสร้าง และเสริมสมรรถนะการทำงานของภาครัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตของสถาบันการเงินที่เกิดขึ้น รวมทั้งการแก้ไขกฎหมายด้านเศรษฐกิจและการเงิน เพื่อช่วยให้ภาคสถาบันการเงินฟื้นตัวและเติบโตอย่างเข้มแข็งต่อไป โดยได้มีการจัดสรรเงินกู้ให้หน่วยงานต่างๆ 10 หน่วยงาน (องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมบังคับคดี สำนักงานสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) เพื่อดำเนินงานโครงการรวม 54 โครงการ ขณะนี้การดำเนินงานโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และอยู่ระหว่างการประเมินผลโครงการ

       3. โครงการเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าโครงการแผนกลยุทธ์และการดำเนินการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับภาคการเงิน (Strategy and Implementation of a Competitive Financial Sector in Thailand : TF 052385) ภายใต้ ASEM Trust Fund II วงเงิน 990,000 เหรียญสหรัฐ มีหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรภายใต้เงินช่วยเหลือฯ 3 หน่วยงาน (ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมการประกันภัย และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง) รวม 12 โครงการ และมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 ปี (ก.ย. 46 � 31 ส.ค. 48) ปัจจุบันกลุ่มงานโครงการความช่วยเหลือฯ รับผิดชอบบริหารโครงการนี้