คำถาม 1. กลุ่มงานโครงการความช่วยเหลือทางวิชาการจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศมีหน้าที่อะไร ?
คำถาม 1. กลุ่มงานโครงการความช่วยเหลือทางวิชาการจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศมีหน้าที่อะไร ?

ตอบ   กลุ่มงานโครงการความช่วยเหลือฯ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

       (1)  ดำเนินการบริหารและจัดการโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
       (2)  ศึกษา และวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ Terms of Reference (TOR) แผนงาน และแผนการใช้งานเพื่อการอนุมัติจัดสรรเงินดำเนินงานโครงการ
       (3)  กำกับ ดูแลการดำเนินงานโครงการย่อยต่าง ๆ ภายใต้เงินที่ได้รับความช่วยเหลือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
       (4)  ประสานงานและให้คำแนะนำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบของโครงการ
       (5)  ดำเนินการ ติดตาม และประเมินผลโครงการ (Project Monitoring)
       (6)  ติดต่อ ประสานงาน และร่วมประชุมกับแหล่งเงินในการบริหารจัดการโครงการเงินกู้ และเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่า
       (7)  พิจารณาออกหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษา เป็นกรรมการคัดเลือก รวมทั้งดำเนินการว่าจ้าง
       (8)  พิจารณาเสนออนุมัติการเบิกจ่ายเงินตามโครงการ โดยให้เป็นไปตามระเบียบของแหล่งเงิน ระเบียบราชการและข้อกำหนดภายใต้โครงการ
       (9)  จัดทำรายงานผลการศึกษาและความก้าวหน้าของโครงการ
       (10)  เป็นผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเข้าร่วมในคณะกรรมการกำกับและบริหารโครงการรวมทั้งเป็นกรรมการตรวจรับงานภายใต้เงินกู้ดังกล่าว
       (11)  ให้คำปรึกษาหน่วยงานที่ใช้เงินกู้ในระเบียบและขั้นตอนการใช้เงินกู้ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินงานโครงการในด้านต่าง ๆ