การออม การลงทุน และดุลบัญชีเดินสะพัดมีความสัมพันธ์กันอย่างไร
การออม การลงทุน และดุลบัญชีเดินสะพัดมีความสัมพันธ์กันอย่างไร

ตอบ   ความสัมพันธ์ระหว่างการออม การลงทุน และดุลบัญชีเดินสะพัดสามารถเขียนในรูปของสมการเชิงคณิตศาสตร์ได้ดังนี้

                            CA = (Sp-Ip)+Sg

       ดุลบัญชีเดินสะพัด (CA) จะมีค่าเท่ากับ ช่องว่างระหว่างการออมและการลงทุนภาคเอกชน (Private Saving Investment Gap) หรือ Sp-Ip รวมกับส่วนเกินดุลของงบประมาณรัฐบาล (The government budget surplus) หรือ Sg หรือการออมภาครัฐนั่นเอง