ภาวะเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบัน มีความจำเป็นต้องระดมเงินออมมากน้อยแค่ไหน
ภาวะเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบัน มีความจำเป็นต้องระดมเงินออมมากน้อยแค่ไหน

ตอบ   มีความจำเป็นมากเนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้
       1.1  เพื่อส่งเสริมการออมภาคครัวเรือน เนื่องจากปัจจุบันแม้ว่าการออมของประเทศจะยังคงเพิ่มขึ้น แต่การออมภาคครัวเรือนกลับลดลงอย่างต่อเนื่อง
       1.2  เพื่อเป็นการระดมเงินทุนในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
       1.3  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
       1.4  เพื่อสร้างความยั่งยืนทางการเงิน และการคลังของรัฐบาล ทั้งนี้เนื่องจากการที่ประเทศมีระบบเครือข่ายความมั่นคงทางสังคมที่ยั่งยืน