ต้องการทราบเหตุผลและความจำเป็นในการจัคตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ (กบช.)
ต้องการทราบเหตุผลและความจำเป็นในการจัคตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ (กบช.)

ตอบ   การจัดตั้ง กบช. เพื่อเสริมสร้างระบบตาข่ายความปลอดภัยทางสังคมของประเทศไทยให้สมบูรณ์แบบเหมือนนานาประเทศ และเพื่อช่วยให้ผู้ที่จะเกษียณอายุในอนาคตสามารถมีเงินเพื่อยังชีพอยู่ได้อย่างมีความสุขและสมศักดิ์ศรี  โดยไม่ตกเป็นภาระของบุตรหลาน ครอบครัว และรัฐบาลด้วย นอกจากนี้จากการศึกษวิจัยทั้งในและต่างประเทศพบว่ากองทุนสวัสดิการเพื่อการชราภาพของประเทศไทยที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ยังไม่สามารถรองรับความต้องการดังกล่าวได้อย่างเพียงพอในอนาคต