กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ (กบช.) จะช่วยให้ประชาชนมีรายได้หลังเกษียณเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด
กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ (กบช.) จะช่วยให้ประชาชนมีรายได้หลังเกษียณเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด

ตอบ   กบช.จะช่วยให้ลูกจ้างในระบบการจ้างงานมีรายได้หลังเกษียณเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 30-50 ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราเงินสะสมและเงินสมทบที่ลูกจ้างและนายจ้างจ่ายเข้ากองทุน