ปัจจุบันกระทรวงการคลังมีมาตรการในการสนับสนุนธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital) ในประเทศไทยอย่างไร
ปัจจุบันกระทรวงการคลังมีมาตรการในการสนับสนุนธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital) ในประเทศไทยอย่างไรบ้าง

ตอบ   รัฐบาลมีนโยบายจูงใจให้ธุรกิจเงินร่วมลงทุนนำเงินมาลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาวใน SMEs ที่มีศักยภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ธุรกิจเงินร่วมลงทุนและผู้ลงทุนในธุรกิจเงินร่วมลงทุนที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดและมีการลงทุนในอุตสาหกรรม เป้าหมายที่กำหนดเท่านั้น ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจนถึงปี 2551