แนวโน้มการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศของไทยเป็นอย่างไร
แนวโน้มการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศของไทยเป็นอย่างไร

ตอบ   จากข้อมูลล่าสุดในไตรมาสที่ 1 ปี 2548 มีการไหลออกของเงินทุนเคลื่อนย้ายสุทธิภาคเอกชนเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2547 จาก 506 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็น 1,314 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 160 ทั้งนี้ เนื่องจากผลต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างประเทศมีอิทธิพลต่อการไหลเข้าออกของเงินทุน อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย การกระตุ้นการใช้จ่าย รวมถึงการ
ส่งออก จะช่วยสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติต่อเศรษฐกิจไทย