การออม คืออะไร
การออม คืออะไร

ตอบ   การออม คือ การสะสมเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายของหน่วยเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่ผู้ให้กู้ยืมหรือผู้ออม อันได้แก่ ภาคครัวเรือน (Household) ภาคธุรกิจ (Business Firms) ภาครัฐบาล (Government) และภาคต่างประเทศ (Foreigners) ทั้งนี้การออมสามารถทำได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม