การออมทางตรง คืออะไร
การออมทางตรง คืออะไร

ตอบ   การออมทางตรง คือ เงินออมที่อยู่ในตลาดการเงินประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ใหม่