การออมทางอ้อม คืออะไร
การออมทางอ้อม คืออะไร

ตอบ   การออมทางอ้อม คือ การออมแบบผูกพันและไม่ผูกพันประเภทต่าง ๆ โดยการออมแบบผูกพันนั้นสามารถจำแนกออกเป็นการออมที่อยู่ในระบบเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคมแบบต่าง ๆ ได้ และการออมแบบไม่ผูกพันหมายถึง เงินออมประเภทต่าง ๆ ที่อยู่ในสถาบันการเงินประเภทต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจ