รัฐบาลได้เข้ามามีส่วนร่วมในการออมของประชาชนอย่างไรบ้าง
รัฐบาลได้เข้ามามีส่วนร่วมในการออมของประชาชนอย่างไรบ้าง

ตอบ   รัฐบาลได้กำหนดให้มีการออมในรูปกองทุน ภายใต้เครือข่ายความปลอดภัยทางสังคม ซึ่งสามารถแบ่งกองทุนดังกล่าวเป็น 3 ระดับชั้น คือ
       (1) กองทุนชั้นที่ 1 (Pillar 1) เป็นการออมเพื่อการเกษียณอายุภาคบังคับ (Compulsory Saving) ที่มุ่งให้สวัสดิการพื้นฐานแก่ผู้เกษียณอายุ กำหนดอัตราผลตอบแทนผลประโยชน์แน่นอน (Defined Benefit) ประกอบด้วย
          1.1 ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (แบบเดิม)
          1.2 กองทุนประกันสังคมเพื่อความชราภาพ
       (2) กองทุนชั้นที่ 2 (Pillar 2) เป็นการออมเพื่อการเกษียณอายุภาคบังคับ กำหนดการจ่ายอัตราเงินสะสมและอัตราเงินสมทบที่แน่นอน (Defined Contribution) ได้แก่ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
       (3) กองทุนชั้นที่ 3 (Pillar 3) เป็นการออมเพื่อการเกษียณอายุภาคสมัครใจ กำหนดการจ่ายอัตราเงินสะสมและอัตราเงินสมทบที่แน่นอน (Defined Contribution) เป็นการเสริมคุณภาพชีวิตเพิ่มจากกองทุนชั้นที่ 1และกองทุนชั้นที่ 2 ประกอบด้วย
          3.1 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
          3.2 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF)