การออมภาคบังคับพื้นฐานของประเทศทีมีอยู่ครอบคลุมหรือไม่
การออมภาคบังคับพื้นฐานของประเทศทีมีอยู่ครอบคลุมหรือไม่

ตอบ   การออมภาคบังคับพื้นฐานของประเทศทีมีอยู่ไม่ครอบคลุมเพียงพอ เนื่องจากได้มีการสำรวจพบว่ากำลังแรงงานของประเทศจำนวน 33 ล้านคนอยู่ภายใต้ระบบประกันสังคม 7 ล้านคน ที่เหลือเป็นแรงงานนอกระบบจำนวน 23 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 69.69 ซึ่งในจำนวนนี้เป็นแรงงานภาคเกษตรจำนวน 13 ล้านคน และนอกภาคเกษตรจำนวน 10 ล้านคน ซึ่งยังไม่ได้มีระบบอะไรรองรับและไม่ได้อยู่ในกองทุนประกันสังคมเพื่อการชราภาพและสงเคราะห์ และคาดว่าคนเหล่านี้จะไม่มีการออมที่เพียงพอต่อการยังชีพในวัยหลังเกษียณ ซึ่งจะเป็นภาระแก่รัฐบาลในอนาคตได้