คำถาม 11. การรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย จะต้องใช้เอกสารหลักฐานอะไรบ้าง?
คำถาม 11. การรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย จะต้องใช้เอกสารหลักฐานอะไรบ้าง?

ตอบ   1. หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง และรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการขอรับจำนองที่เกิดขึ้น
       2. หนังสือบริคณห์สนธิ
       3. หนังสือรับรองการจดทะเบียน
       4. ข้อบังคับบริษัท
       5. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
       6. สัญญาซื้อขาย สัญญากู้ยืมเงิน หรือสัญญาจำนองที่ทำขึ้น
       7. งบการเงินย้อนหลังไม่น้อยกว่า 2 ปี
       8. หนังสือมอบอำนาจ
       9. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

       ถ้าเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารต่างประเทศต้องให้ Notary Public ประเทศนั้นและสถานทูตไทยประจำประเทศนั้นรับรอง