คำถาม 9. หลังจากผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาแล้ว ต้องดำเนินการอย่างไร?
คำถาม 9. หลังจากผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาแล้ว ต้องดำเนินการอย่างไร?

ตอบ   เมื่อวุฒิสภาเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ถือว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว นายกรัฐมนตรีจะนำร่างพระราชบัญญัติขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมาย