คำถาม 8. การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยวุฒิสภา มีขั้นตอนการพิจารณาอย่างไร?
คำถาม 8. การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยวุฒิสภา มีขั้นตอนการพิจารณาอย่างไร?

ตอบ   การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยวุฒิสภา มีขั้นตอนการพิจารณา 3 วาระ ตามลำดับ เช่นเดียวกับการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร