คำถาม 7. การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยสภาผู้แทนราษฎร มีขั้นตอนการพิจารณาอย่างไร?
คำถาม 7. การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยสภาผู้แทนราษฎร มีขั้นตอนการพิจารณาอย่างไร?

ตอบ   การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยสภาผู้แทนราษฎร มีขั้นตอนการพิจารณา 3 วาระ ตามลำดับ ดังนี้
          วาระที่ 1 สภาจะพิจารณาและลงมติว่าจะรับหลักการหรือไม่รับหลักการแห่งพระราชบัญญัตินั้น ถ้าสภาไม่รับหลักการร่างพระราชบัญญัตินั้นก็ตกไป แต่หากสภารับหลักการสภาก็จะพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นในลำดับต่อไป
          วาระที่ 2 เป็นการพิจารณาในรายละเอียด
          วาระที่ 3 เมื่อสภาพิจารณาวาระที่ 2 เสร็จแล้วสภาจะลงมติในวาระที่ 3 ว่าเห็นชอบหรือไม่ หากสภาไม่เป็นชอบ ร่างพระราชบัญญัตินั้นก็ตกไป แต่หากสภาเห็นชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎรก็จะเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อวุฒิสภาเพื่อพิจารณาต่อไป