คำถาม 6. ผู้มีอำนาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ คือใคร?
คำถาม 6. ผู้มีอำนาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ คือใคร?

ตอบ   ผู้มีอำนาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ คือ รัฐสภาซึ่งเป็นองค์กรที่ใช้อำนาจนิติบัญญัติ รัฐสภาประกอบด้วยวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร