คำถาม 5. ผู้มีอำนาจเสนอร่างพระราชบัญญัติ คือใคร?
คำถาม 5. ผู้มีอำนาจเสนอร่างพระราชบัญญัติ คือใคร?

ตอบ   ผู้มีอำนาจเสนอร่างพระราชบัญญัติ กระทำได้ 3 องค์กร คือ
          1) คณะรัฐมนตรี
          2) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่า 20 คน และพรรคการเมืองที่สภาผู้แทนราษฎรสังกัดนั้น รับรอง
          3) ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 50,000 คน เข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาพิจารณากฎหมายตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญหมวด 3สิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทย และหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ