คำถาม 3. กฎหมายลายลักษณ์อักษรของไทย จำแนกได้กี่ประเภท?
คำถาม 3. กฎหมายลายลักษณ์อักษรของไทย จำแนกได้กี่ประเภท?

ตอบ   กฎหมายลายลักษณ์อักษรของไทย จำแนกได้ดังนี้
          (1) รัฐธรรมนูญ
          (2) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
          (3) พระราชบัญญัติ
          (4) พระราชกำหนด
          (5) พระราชกฤษฎีกา
          (6) กฎกระทรวง
          (7) กฎหมายที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น