คำถาม 2. สาระสำคัญและความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถ
คำถาม 2. สาระสำคัญและความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน พ.ศ. 2540 พ.ศ. � เป็นอย่างไร

ตอบ   ร่างพระราชบัญญัตินี้มีวัตถุประสงค์ที่จะกำหนดให้บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงินสามารถรับซื้อ รับโอน หรือรับจ้างบริหารการขายหรือดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินเพื่อให้การแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสถาบันการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน โดยให้บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บบส.) สามารถประกอบธุรกิจรับซื้อ รับโอน หรือรับจ้างบริหารจัดการ หรือดำเนินงานใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและสินทรัพย์อื่นๆ ให้บบส. และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับยกเว้นภาษีต่างๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้บบส. สามารถสวมสิทธิเป็นคู่ความในคดีที่อยู่ในศาล ให้บบส. สามารถดำเนินการบังคับคดี ในทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันสำหรับสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ โดยไม่ต้องดำเนินการฟ้องคดีต่อศาล ความคืบหน้าของร่างฯ - อยู่ระหว่างการเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี