คำถาม 1. สาระสำคัญและความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. � เป็นอย่างไร
คำถาม 1. สาระสำคัญและความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. � เป็นอย่างไร

ตอบ   ร่างกฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงกฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และกฎหมายภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 ที่ใช้บังคับเป็นเวลานาน มีสาระสำคัญคือ กำหนดให้รวมภาษี      โรงเรือนและที่ดินกับภาษีบำรุงท้องที่เป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และเป็นภาษีที่จัดเก็บจากการถือครองอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีใหม่ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมแก่สภาพการณ์ในปัจจุบัน ความคืบหน้าของร่างฯ - ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เสร็จแล้ว กำลังอยู่ระหว่างการนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป