กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีจากสินค้าและบริการภายใต้กฎหมายใดบ้าง
กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีจากสินค้าและบริการภายใต้กฎหมายใดบ้าง

ตอบ   กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีจากสินค้าและบริการภายใต้กฎหมาย 5 ฉบับ ได้แก่
          1.) พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493
          2.) พ.ร.บ. ยาสูบ พ.ศ. 2509
          3.) พ.ร.บ.ไพ่ พ.ศ. 2486
          4.) พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
          5.) พ.ร.บ.พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527