อัตราภาษีสรรพสามิตกำหนดตามกฎหมายกี่ลักษณะ อะไรบ้าง
อัตราภาษีสรรพสามิตกำหนดตามกฎหมายกี่ลักษณะ อะไรบ้าง

ตอบ   อัตราภาษีสรรพสามิตกำหนดให้เลือกเก็บเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่
       (1) เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าสินค้า เช่น รถยนต์นั่งขนาดไม่เกิน 2,000 ซีซี.เก็บในอัตราร้อยละ 30 หรือ
       (2) เก็บเป็นจำนวนเงินต่อหน่วยของสินค้า เช่น น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วเก็บในอัตรา 3.6850 บาท/ลิตร โดยอัตราภาษีที่ใช้บังคับในทางปฏิบัติคือ อัตราภาษีที่คำนวณแล้วก่อให้เกิดค่าภาษีสูงสุด