มาตรการปรับปรุงภาษีสุราตามมติ ครม. 6 กันยายน 2548
มาตรการปรับปรุงภาษีสุราตามมติ ครม. 6 กันยายน 2548

ตอบ   กำหนดอัตราภาษีสุราใหม่ เฉพาะสุรากลั่น เพื่อลดการบริโภค ดังนี้    
       1. สุรากลั่นชนิดสุราปรุงพิเศษ อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ 50 อัตราภาษีตามปริมาณ  400 บาท  (อัตราภาษีตามปริมาณเดิม 240 บาท) ต่อลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์
       2. สุรากลั่นชนิดสุราพิเศษประเภทบรั่นดี อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ 40 (อัตราภาษีตามมูลค่าเดิมร้อยละ 35) อัตราภาษีตามปริมาณ 400 บาท (อัตราภาษีตามปริมาณเดิม 240 บาท) ต่อลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์  
       3. สุรากลั่นชนิดสุราพิเศษประเภทวิสกี้ อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ 50 อัตราภาษีตามปริมาณ  400 บาท (อัตราภาษีตามปริมาณเดิม 240 บาท) ต่อลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์
       4. สุรากลั่นชนิดสุราพิเศษประเภทอื่น นอกจากบรั่นดีและวิสกี้ อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ 50  อัตราภาษีตามปริมาณ 400 บาท (อัตราภาษีตามปริมาณเดิม 240 บาท) ต่อลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์