มาตรการภาษีเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่อะไรบ้าง?
มาตรการภาษีเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่อะไรบ้าง?

ตอบ   1. การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ผู้ที่ประสบภัยธรรมชาติในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้
       2. การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับผู้ประกอบการที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้
       3. การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาสำหรับทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย
       4. การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินบริจาคให้แก่ส่วนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
       5. การยกเว้นภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่
       6. การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม กรณีโอนอสังหาริมทรัพย์และกรณีการจดทะเบียนจำนอง