มาตรการทางภาษีเพื่อฟื้นฟู 3 จังหวัดที่ประสบธรณีพิบัติภัย : ให้นักท่องเที่ยวชาวไทยซื้อของในร้านค้าปลอ
มาตรการทางภาษีเพื่อฟื้นฟู 3 จังหวัดที่ประสบธรณีพิบัติภัย : ให้นักท่องเที่ยวชาวไทยซื้อของในร้านค้าปลอดอากร (Duty Free Shop)

ตอบ   กระทรวงการคลังได้ออกมาตรการภาษีเพื่อจูงใจให้นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปเที่ยวใน 3 จังหวัดที่ประสบธรณีพิบัติภัย คือ จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ สามารถซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดอากรได้ตั้งแต่ 20,000 บาท จนถึง 50,000 บาท (ตามระยะเวลาที่ค้างคืน คือ 1 คืน 20,000 บาท 2 คืน 40,000 บาท  ตั้งแต่ 3 คืนขึ้นไป 50,000 บาท) หรือซื้อสินค้าได้ 2 ชิ้น โดยไม่จำกัดมูลค่า สำหรับสินค้าสุรา และบุหรี่ ต้องไม่เกินจำนวนที่กฎหมายอนุญาต คือ สุราไม่เกิน 1 ลิตร และบุหรี่ไม่เกิน 200 มวน โดยมีเงื่อนไขต้องพักค้างคืนอย่างน้อย 1 คืน และเดินทางโดยเครื่องบิน หรือใช้บริการ Package Tour ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้การรับรอง ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2548 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548