เมื่อปี พ.ศ. 2546 กระทรวงการคลังได้ปรับปรุงโครงสร้างพิกัดอัตราศุลกากร ทั้งระบบโดยยึดหลักการไต่มูลค่า
เมื่อปี พ.ศ. 2546 กระทรวงการคลังได้ปรับปรุงโครงสร้างพิกัดอัตราศุลกากร ทั้งระบบโดยยึดหลักการไต่มูลค่าเพิ่ม (Value Added Escalation) และได้กำหนดอัตราขั้นตอนการผลิตไว้ 3 อัตรา คือ ร้อยละ 1 ร้อยละ 5 และร้

ตอบ   ปัจจุบันโครงสร้างพิกัดอัตราศุลกากรของไทย โดยส่วนใหญ่ (ประมาณร้อยละ 68) ได้เข้าสู่อัตราอากรตามโครงสร้างการผลิต 3 อัตราแล้ว ส่วนที่เหลืออีกประมาณ ร้อยละ 32 อัตราอากรขาเข้ายังสูงกว่าอัตราเป้าหมาย 3 อัตราที่ กระทรวงการคลังได้กำหนดอยู่ ซึ่งสินค้าในกลุ่มนี้ได้แก่ กลุ่มสินค้าการเกษตร และกลุ่มสินค้าสำเร็จรูปที่ใช้กับผู้บริโภคโดยตรง