ปัจจุบันอัตราอากรขาเข้าเฉลี่ยภายใต้กรอบอัตราปกติ (Genera Rate) ของไทย เท่ากับเท่าใด
ปัจจุบันอัตราอากรขาเข้าเฉลี่ยภายใต้กรอบอัตราปกติ (Genera Rate) ของไทย เท่ากับเท่าใด

ตอบ   อัตราอากรขาเข้าเฉลี่ยภายใต้กรอบอัตราปกติ (Genera Rate) ของไทยซึ่งคำนวณโดยวิธี Simple Average ณ ปัจจุบันมีค่าเท่ากับ 11.46