มาตรการจัดตั้งเขตปลอดอากร มีหลักการอย่างไร
มาตรการจัดตั้งเขตปลอดอากร มีหลักการอย่างไร

ตอบ   ผู้ประกอบการที่อยู่ในเขตปลอดอากร จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรดังนี้ 1) ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าเพื่อส่งออก 2) ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับของที่นำเข้าจากต่างประเทศ และอัตราศูนย์ กรณีนำเข้าจากภายในประเทศ 3) ยกเว้นอากรขาออกแก่ของที่ส่งออก โดยผู้จัดตั้งเขตปลอดอากรจะต้องยื่นขอต่อกรมศุลกากรโดยมีคุณสมบัติเป็นรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทมหาชนจำกัด  และมีทุนจดทะเบียนพื้นที่กรุงเทพฯและปริมลฑล 20 ล้านบาท อื่นๆ 5 ล้านบาท  ทั้งนี้ถือว่าเขตปลอดอากรเป็นเสมือนเขตนอกราชอาณาจักร