มาตรการส่งเสริมการลงทุน มีหลักการอย่างไร
มาตรการส่งเสริมการลงทุน มีหลักการอย่างไร

ตอบ   การส่งเสริมการลงทุนเป็นการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรแก่นักลงทุนในประเภทกิจการที่กำหนด โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ ได้รับยกเว้น/ลดหย่อนอากรขาเข้าเครื่องจักร และยกเว้นอากรขาเข้าแก่วัตถุดิบ (ขึ้นอยู่กับเขตที่ตั้ง) และใช้หนังสือ BOI ค้ำประกันภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้รับยกเว้น/ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล นอกจากนี้ยังได้รับสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษี และการอำนวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งเป็นการชักจูงให้เกิดการลงทุนและการส่งออก โดยเน้นการโครงการลงทุนที่มีคุณภาพเป็นสำคัญ