มาตรการลงทุนในเขตอุตสาหกรรมส่งออก (EPZ) มีหลักการอย่างไร
มาตรการลงทุนในเขตอุตสาหกรรมส่งออก (EPZ) มีหลักการอย่างไร

ตอบ   เป็นมาตรการเพื่อสนับสนุนการส่งออก โดยจัดตั้งพื้นที่เพื่อให้สิทธิประโยชน์และให้ความสะดวกแก่ผู้ผลิตเพื่อส่งออก ทั้งนี้ถือว่าเขต EPZ เป็นเสมือนเขตนอกราชอาณาจักรไทย โดยผู้ประกอบการที่อยู่ในเขต EPZ ภายใต้การกำกับดูแลของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยผู้ลงทุนใน EPZ จะได้รับ 1) ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าเพื่อส่งออก 2) ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มแก่ของที่นำเข้ามาผลิตในเขต EPZ เพื่อส่งออกและคิดอัตราศูนย์กรณีส่งระหว่างเขต EPZ 3) ยกเว้นอากรขาออกแก่ของที่ส่งออก