สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนและการส่งออกมีกี่ประเภท
สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนและการส่งออกมีกี่ประเภท

ตอบ   สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่รัฐใช้ผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมและการส่งออกตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันประกอบด้วย 6 มาตรการสำคัญ ได้แก่ 1) การขอคืนภาษีอากรตามมาตรา 19 ทวิ 2) การชดเชยค่าภาษีอากรสำหรับสินค้าส่งออก 3) การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า  4) การจัดตั้งเขตปลอดอากร 5) การลงทุนในเขตอุตสาหกรรมส่งออก (EPZ) และ 6) มาตรการส่งเสริมการลงทุน ทั้งนี้ จำเป็นต้องกำกับควบคุมการให้สิทธิประโยชน์เหล่านี้อย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้บิดเบือนการแข่งขันในภาคการผลิตและการส่งออก และการสูญเสียรายได้ภาษีอากรจนเกินควร