มาตรการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ มีหลักการอย่างไร
มาตรการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ มีหลักการอย่างไร

ตอบ   ผู้ผลิตที่นำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศเข้ามาเพื่อผลิต ผสม ประกอบ หรือบรรจุสินค้าเพื่อการส่งออก  สามารถขอคืนอากรขาเข้า ค่าธรรมเนียมภาษีอื่น ภาษีสรรพสามิต และภาษีมหาดไทย ที่ได้เสียหรือวางประกันไว้ขณะนำเข้า โดยผู้นำเข้าจะต้องขออนุมัติหลักการยื่นสูตรการผลิตและขอคืนอากรขาเข้า/ถอนหนังสือคำประกันต่อกรมศุลกากร และจะได้คืนค่าภาษีอากรคืนตามสูตรการผลิตที่กรมศุลกากรอนุมัติโดยการคำนวณและตัดยอดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยระบบ FIFO ทั้งนี้จะได้รับเงินภาษีอากรคืนเมื่อได้ส่งออกแล้ว