มาตรการชดเชยค่าภาษีอากรสำหรับสินค้าส่งออก มีหลักการอย่างไร
มาตรการชดเชยค่าภาษีอากรสำหรับสินค้าส่งออก มีหลักการอย่างไร

ตอบ   เป็นมาตรการที่รัฐบาลส่งเสริมการส่งออก โดยให้ผู้ส่งออกสินค้าขอเงินชดเชยค่าภาษีอากรสำหรับภาระภาษีที่แฝงอยู่ในต้นทุนการผลิตสินค้าส่งออกในรูปของบัตรภาษีตามอัตราที่กำหนดร้อยละของมูลค่าส่งออก FOB (สามารถขอดูประกาศอัตราเงินชดเชยได้ที่www.fpo.go.th/FPO) ทั้งนี้ผู้ส่งออกจะต้องขออนุมัติจากกรมศุลกากรและขอใช้สิทธิภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันส่งออก รวมในปีหนึ่งๆมีการจ่ายเงินชดเชยฯ ประมาณ 7,000 ล้านบาท