มาตรการจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน มีหลักการอย่างไร
มาตรการจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน มีหลักการอย่างไร

ตอบ   ผู้ประกอบการในคลังสินค้าทัณฑ์บน จะได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร และวัตถุดิบที่นำเข้ามาผลิต ผสม ประกอบ เป็นสินค้าเพื่อส่งออก รวมถึงได้รับยกเว้นการเก็บอากรขาออกแก่ของที่ส่งออกด้วย ทั้งนี้ผู้ขอจัดตั้งคลังฯ จะต้องยื่นขอต่อกรมศุลกากร โดยจะต้องเป็นนิติบุคคล ทุนจดทะเบียนมากกว่า 1 ล้านบาท มีสัญญาประกันและทัณฑ์บนโดยใช้หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร ได้คราวละ 3 ปี มีระยะเวลาในการผลิตและส่งออกภายใน 2 ปี นับแต่วันนำเข้า